ZBOŽÍ V AKCI

běžná cena 1 190 Kč (48 EUR)
cena 990 Kč (40 EUR)

KONTAKTY

WellMarket
tel: +420 776 150 199
wellmarket@seznam.cz
www.wellmarket.cz

 

Partnerský e-shop :

Při souběžné objednávce z obou eshopů

zaplatíte

jen jedno poštovné.

 » Reklamace a výměny
Reklamace a výměny

 

Kupující má povinnost si dodané zboží prohlédnout a neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách, a to:

e-mailem             Wellmarket@seznam.cz

nebo telefonicky +420 776 150 199

1.Pokud chcete zboží vyměnit - napište na email

 Wellmarket@seznam.cz

zašleme vám vratný kód , pod kterým zásilku odnesete na nejbližší úložnu Zásilkovny. Neplatíte tak poštovné, jen zásilku předáte.

Mapa poboček Zásilkovny zde

https://www.zasilkovna.cz/pobocky

 

2. Pokud chcete zboží vrátit 

Zboží určené k reklamaci můžete odeslat buď na výdejní místo Zásilkovny přes jejich aplikaci

https://www.zasilkovna.cz/

na toto výdejní místo

kód výdejního místa 2394

Čerpací stanice

K srdečníku 499, Slavkov u Opavy 747 57

kontaktní údaje příjemce

Marek Šnajder

Ludvíka Svobody 116

Slavkov u Opavy 747 57

telefon +420777732134

nebo přímo na adresu - s libovolnou doručovací službou

Marek Šnajder

Ludvíka Svobody 116

747 57 Slavkov u Opavy

telefon +420777732134

Prosím při vracení zboží je důležité nám napsat EMAIL na Wellmarket@seznam.cz

Nejsme na místě doručovací adresy a proto nelze reagovat na průvodní dopis.  Děkujeme.

 

 

Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platnými zákony ČR a níže uvedenými podmínkami a obchodnímy podmínkami internetového obchodu Lindo.


Kupující má povinnost si doručenou zásilku při převzetí prohlédnout a v případě poškození toto řešit s kurýrem a zboží nemusí převzít.  Na poškození vzniklé při přepravě kurýrem se reklamace nevztahuje, a kupující je povinen tuto skutečnost řešit s přepravcem, pokud bude požadovat nápravu po prodejci nebude reklamace uznána.

Záruční doba

Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením, přírodními živly nebo běžným opotřebením. Záruka se nevzahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním.

Záruční doba se počítá od převzetí zboží kupujícím. Při výměně zboží je počítána nová záruční doba.

Reklamace a její uplatnění:

Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne u zakoupeného zboží vada, má kupující právo:

v případě, že jde o vadu odstranitelnou, na výměnu vadného zboží, případně na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
v případě, že jde o vadu neodstranitelnou, na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
v případě, že jde o vady odstranitelné, které jsou ve větším počtu a brání užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
v případě, že jde o vadu neodstranitelnou, které nebrání užívání věci a kupující nepožaduje výměnu zboží, na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.


Reklamaci vyřídíme nejpozději do  20 dní ode dne uplatnění (přijetí) reklamace, pokud nebude s kupujícím dohodnuto jinak.

Reklamované zboží nám prosím nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudeme přebírat.

 

 

Reklamace a odstoupení od smlouvy řešíme dle obchodních podmínek, konkrétně článek 5. a 7.

 

5.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1.   o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2.   o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.4.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7.   o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8.   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.1.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.2.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.3.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

YWU0Z